Parlament de Catalunya_18.03.2010 compareixença ACNabiu; Compareixença de representants de l'Associació Catalana Nabiu davant la Comissió d'Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats (tram. 357-00370/08). Comissió d'Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats. Compareixença.